thumb bakke lensmannsgard01Bakke lensmanngård

Bakke Lensmannsgård ligger på en høyde ikke langt fra der Bakke Bro går over Sira-åna.

Mens Sneakers Online

Gården ligger like ved gamle Vestlandske Hovedveg. Like ved Bakke Lensmannsgård går Sørlandsbanen og traseen til nedlagte Flekkefjordbanen.

Lensmannsgården ligger sentralt til i bygda med god utsikt til alle sentrale ferdselsårer. I bygda passerte Vestlandske Hovedveg, vannveiene på Sirdalsvannet, Sira-åna og Lundevannet og fra 1904 Flekkefjordbanen fra Flekkefjord til Egersund. Stoppested for Flekkefjordbanen på Sira var Sirnes stasjon. Vestlandske Hovedveg gikk forbi lensmannsgården , veier både til Gyland, Sirdalen, Feda og Flekkefjord passerte bygningen. Både vestfra over Tronåsen og østfra fra Feda og Gyland var det stor trafikk forbi lensmannsgården. Bøndene fra Sirdalen dro forbi her når de skulle hente salt på Feda. Da rodde de ned Siraåna til utløpet av kirkebekken og hadde hesteskyss videre forbi lensmannsgården.

Lensmannsgården hadde mange funksjoner. Lensmannen var statens representant og hadde mange funksjoner i tillegg til å være lensmann. Han var skatteoppkrever for gårdsskatten, han organiserte sesjon når unge menn skulle registreres til militærtjeneste, han organiserte ting fire ganger i året, høst, vinter , vår og sommerting. Da ble straffesaker og tvistemål behandlet. Ofte var lensmannen aktor i straffesaker. Skriverne kom opp fra Flekkefjord. Ved vaksinering mot kopper kom legen fra Flekkefjord og innredet helsestasjon i lensmannsgården. Lensmannen bestyrte også postkontoret i gården. Her var det alltid mye folk og et yrende liv. Ofte kunne det stå 12 hester tjoret utenfor og ventet på sine herrer.

Når det var stortingsvalg ble huset brukt til valgplass, og det kom folk fra hele distriktet.
På den tiden som Asbjørn Sigbjørnsen Bakke var lensmann, satt både Gjest Baardsen og Ole Høyland i arresten på gården. Baardsen satt i 14 dager. Han ble sendt videre til Flekkefjord, deretter til fengselet i Farsund. Herfra rømte han kort tid etterpå. Dette har han skrevet om i sin biografi "Mitt liv" som ble skrevet mens han satt på Akershus Festning.
Gården hadde også besøk av Hans Nielsen Hauge. Han kom over Tronåsen. Kona til lensmannen, Karen Tollaksdatter Børen, var haugianer. Presten Emanuel Lund ble varslet om at Hauge var i bygda og kom for å få han arrestert. Men Karen Tollaksdatter klarte å lure Hauge ut bakdøra og ledet han inn på vegen mot Feda før lensmannen kom tilbake fra oppdrag oppe langs Sirdalsvannet.

I november 1844 reiste Ivar Aasen gjennom bygda på veg til Feda. Han skrev i sine reiseskildringer om at han kom til en kjedebro, som nettopp var gjort ferdig ( Bakke Bro 1844). Den hadde kostet 15.000 riksdaler. Han beskriver i detalj Bakke Bro og sin vandring forbi lensmannsgården og landskapet utover Sirnes.
Lensmannsslekta

Gårdbrukerne på Bakke tilhørte den såkalte lensmannsslekta. Lensmennene i denne slekta hadde vekselvis navnene Asbjørn og Henrik i de forskjellige slektsledd. Bruken av navnene Asbjørn og Henrik på gårdeierne har fortsatt helt fram til i dag.

  1. Asbjørn Sigbjørnsen Bakke ble tilsatt som lensmann i Bakke og Sirdal fra 1784. Han kjøpte 10 engelske av Sigbjørn Tronsen i 1784.I manntallet av 1801 var Asbjørn S. Bakke gårdbruker, lensmann forlikskommisær. Han fikk 6 barn , og det var den yngste gutten Henrik, født 1803 som seinere skulle etterfølge han i hans embete.
  2. Eldste sønnen Sigbjørn Asbjørnsen Bakke fikk i 1822 skjøte på farsgården på Bakke Men i 1833 ble han ansatt som lensmann i Feda og Gyland. I 1833 solgte han farsgården til sin yngre bror Henrik Asbjørnsen Bakke.
  3. Henrik Asbjørnsen Bakke ble tilsatt som lensmann i 1830, og det var han som i 1837 bygde de store husene på Bakke. Han fikk fem barn. I 1840 ble Henrik avsatt fra sin stilling som lensmann etter 10 års tjeneste. Han hadde hjulpet en mann med å slippe fri fra militærtjeneste, noe som var en stor embetsforsømmelse.
  4. I 1857 ble gården på 10 engelske på Bakke solgt fra Henrik til den eldste sønnen Asbjørn for gårdens kjøpesum og føderåd for seg og sin kone. Med i avtalen fulgte det også en aksje i jernbanen Kristiania – Mjøsa, aksjen lød på 25 spesidaler. Asbjørn Henriksen Bakke ble født 12. november 1837.


Han gikk lærerskolen, og ble enstemmig innstilt av herredstyret i Bakke til lensmannsembetet. Da var det 30 år siden faren sluttet som lensmannen. Asbjørn var overformynder,forlikskommissær, medlem av herredstyret, bankstyret, i matrikuleringsnemnda i 1864. Han var lensmann i 50 år og den tredje i slektsrekka. Med Asbjørn gikk lensmannsembetet ut av slekta. Han var gift to ganger. Han fikk sønnen Henrik Asbjørnsen Bakke i første ekteskap. Det var han som etter hvert tok over gården. Henrik fikk 4 gutter, den eldste sønnen Asbjørn Henriksen Bakke overtok bruket i 1952. Asbjørn fikk 3 barn, sønnen Henrik overtok bruket. Henrik fikk 4 barn. Eldste sønnen fikk navnet Asbjørn. Asbjørn fikk 2 sønner, eldste ble hetende Henrik født 13. juni 1976. Det er Henrik med familie som nå har tatt over den gamle lensmannsgården på Bakke og bor i et annet hus på eiendommen. Henrik og kona Sylvia fikk 3.mai 2006 sønnen Asbjørn.

Huset på lensmannsgården
Huset som det står i dag er ca. 160 år gammelt. Det er uten utbygg, har to etasjer og kjeller. I kjelleren har det tidligere vært fengselscelle. Det er også en stor bakerovn der det kunne stekes brød.

Huset har to innganger, en dør fra kjøkkenet mot gårdstunet, mens selve hovedinngangen vender ut mot vegen. Hovedinngangen er midt på langveggen og fører inn i en gang. Herfra går det en trapp opp til 2. etasje. Her var det postkontor og omkledningsrom som ble brukt ved sesjon og legeundersøkelser. De andre rommene i 2. etasje ble brukt som soverom.

På venstre side i 1.etasje er storstua og på høyre side er tingstua. Innenfor tingstua er kammerset som var oppholdsrom for familien.
Går vi rett fram når vi kommer inn inngangsdøra, finner vi kjøkkenet. Det er stort og romslig med ei grue. I det ene hjørnet i tingstua står en vedovn fra 1793. I det andre hjørnet står en gammel klokke, den er fra 1780.

Lensmanngården skal nå fredes av Riksantikvaren. Det arbeides nå med omfattende renovering av huset ledet av fylkeskonservatoren.

 

Relaterte turer på UT.no

ico lett fot Vestlandske hovedveg fra Bakke bru til Tronåsen